ใบรับรองด้านสาธารณสุข

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ใบรับรองกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Certificate Of Manufacturer

image01

ใบรับรอง ISO 9001:2015

Certificate of registration

ใบรับรอง ISO 9001:2015 CERTIFICATE OF REGISTRATION Desing and Processing of Food Supplements

image02

ใบรับรอง ฮาลาล

ใบรับรองมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติ

ใบรับรองมาตรฐานฮาลาลแห่งชาติโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท)

image03

ใบรับรอง HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP คือ การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิต

image03